Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELŐ

Név: Kovács János Péter Ev.

Székhely: 5000, Szolnok Ady Endre út 5.

Panaszkezelés: ev.kovacsjanos@gmail.com

E-mail: ev.kovacsjanos@gmail.com

Telefonszám: +36-30-018-6454

Weboldal: https://topbefektetes.hu

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

E-mail cím: support@versanus.eu

Telefonszám: +36 1 430 1168

1.  Tájékoztató célja, hatálya

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse topbefektetes.hu weboldal üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az üzemeltető, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az adatkezelési tájékoztató egyes pontjainak kialakításakor az oldal üzemeltetője figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2. Értelmező rendelkezések
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkben meghatározott fogalommeghatározásaival, amelyek az alábbiak:

3. Az adatkezelés alapelvei

Az Általános adatvédelmi rendelet szerint a személyes adatok

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Infotv. rendelkezései szerint személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

4. Az topbefektetes.hu weboldal használata során megvalósuló adatkezelések

4.1. Sütik (cookie-k)

Az topbefektetes.hu weboldalon a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver (Google Analytics fut), amely a látogatásokról adatokat rögzít. Az topbefektetes.hu látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
Az Adatkezelő a honlapon sütiket (cookies) kezel. A sütik a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.
Átmeneti (session) cookie: egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a webáruház biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden, a vásárláshoz, megrendeléshez kapcsolódó funkció kivétel nélkül, hibátlanul működjön.
A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban a weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A Google Analytics révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek.

A Google Analytics adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait.

Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata,
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: a z Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 30 nap, kivéve a külső sütiket, amelyek vonatkozásában az adott adatkezelő feltételei irányadók.
adattárolás módja: elektronikus
adatok megismerésére jogosult személyek köre: topbefektetes.hu oldal üzemeltetője

Linkek külső weboldalakra:

Az topbefektetes.hu tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Kérjük tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól.

4.2. Hírlevél küldés

Az Adatkezelő a hírlevelet a felhasználó előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján küldi a megadott e-mail címre.
A hírlevélről a hírlevél alján lévő linkre kattintva bármikor le lehet iratkozni.
A hírlevél küldő rendszert az Adatkezelő saját maga üzemelteti.

adatkezelés célja: a címzett tájékoztatása az akcióról, ajánlatairól, az topbefektetes.hu oldalra felkerülő tartalmakról
kezelt adatok köre: a címzett neve és e-mail címe
adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a leiratkozástól számított 5 munkanap
adattárolás módja: elektronikus
adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, oldal üzemeltetője

A visszavonó nyilatkozat megtehető:

4.3. Feliratkozás

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy feliratkozzon a topbefektetes.hu oldalon. A feliratkozással az irényfelmérési szándékot erősíti meg a felhasználó, azaz a vevő az oldal üzemeltetője, azaz az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttét megelőzően a feliratkozó megadja a kapcsolattartáshoz szükséges adatait.

A telefonszám és e-mail cím megadására a megtakarítással kapcsolatos egyeztetés, tájékoztatás  miatt van szükség, valamint azért, hogy az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységeket rugalmasan el tudjuk végezni.

adatkezelés célja: az topbefektetes.hu weboldalán keresztül feliratkozók nyilvántartása.
A megadott adatok alapján a feliratkozó felkeresése és a megtakarítási igényének felmérése.
A megadott e-mail címre újdonságok, megtakarításokkal kapcsolatos hírek, tájékoztató anyagok kiküldése.
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe és telefonszáma ,

adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése
adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
adattárolás módja: elektronikus, papír alapú

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

1) Az Oldal üzemeltetője: Kovács János Péter Ev.

További adatkezelők, melyekhez az adatok továbbításra kerülnek. Kezelt adatok: nincs további adatkezelő

4.4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani az oldal üzemeltetőjének, adatkezelőnek.
adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, kezelése
kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
adattárolás módja: elektronikus, papír alapú
adatok megismerésére jogosult személyek köre: oldal üzemeltetője, Adatkezelő

4.5. További adatfeldolgozók megnevezése:

Az alábbi adatfeldolgozókhoz a feliratkozáskor megadott adatok nem kerülnek továbbításra.

A fenti adatfeldolgozók kizárólag az utasításaink szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelhetik az átadott adatokat.

Az adatfeldolgozók legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig az oldal üzemeltetője jogosult az adatok kezelésére.

A fent megjelölt általunk igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról a jelen tájékoztató módosításának útján értesülhet.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi weboldalán. A tájékoztató elfogadása (a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatainak kezeléséhez.

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatkezelő munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható.
Ha a tájékoztató hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

6. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését, az adatkezelés korlátozását a ev.kovacsjanos@gmail.com e-mail címen.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az érintett jogosult arra, hogy

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított két héten belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak az Általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított két héten belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

6.2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 6.4. pontjának megfelelően.

6.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

6.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

Az Info törvény 14.§-19.§ és 21.§-23.§ is tartalmaznak iránymutatást a felhasználó jogaira vonatkozóan.
A felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.
Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelőt megkeresni a jogsérelem orvoslása érdekében.

Az NAIH elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://www.naih.hu